Nämnd   Kommunfullmäktige
2018-10-15 -- 2022-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (61)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rolf E Ericsson (M) ordf
Saga Bowallius (L) 1:e v.ordf
Paulina Orrego (S) 2:e v.ordf
Erik Andersson (M) led
Johan Algernon (M) led
Birgitta Kaasik (M) led
Anna Gustafsson (M) led
Iréne Svenonius (M) led
Thomas Nilsonne (M) led
Sofia Paulsson (M) led
Carl Henrik Svenson (M) led
Filippa Reinfeldt (M) led
Patric Hamilton (M) led
Eva Strand (M) led
Mikael Jensen (M) led
Gunilla Eldebro (M) led
Viktor Norén (M) led
Björn Ohlsson (M) led
Solweig Ericsson Beckard (M) led
Stefan Oesman (M) led
Charlotte Törnstrand (M) led
Peter Carlström (M) led
Jessica Jevrém (M) led
Stefan Flöjt (M) led
Maria Dahlin (M) led
Thomas Öster (M) led
Hans Ahlgren (L) led
Camilla Ifvarsson (L) led
Robert Stopp (L) led
Susan El Hark (L) led
Mats Nordström (L) led
Ulf Schyldt (L) led
Carin Wiklund Jörgensen (L) led
Thomas Helleday (L) led
Maria Bratt (L) led
Lars Lindberg (L) led
Barbro Richter Steene (L) led
Annica Gryhed (S) led
Markus Selin (S) led
Agneta Lundahl Dahlström (S) led
Janne Boman (S) led
Camilla Henricsson Bajas (S) led
Aksel Nordin (S) led
Stefan Andersson (S) led
Annica Nordgren (C) led
Benita Funke (C) led
Daniel Wemmergård (C) led
Stefan Norell (C) led
Roger Björkbacka (C) led
Thore Wiberg (SD) led
Kristofer Nyström (SD) led
Steven Jörsäter (SD) led
Per Rosengren (SD) led
Angelica Andersson (SD) led
Camilla Brodin (KD) led
Tobias Karlström (KD) led
Christer Swaretz (KD) led
Rut Casselbrant Ludwig (KD) led
Eva Pethrus (MP) led
Kerstin Espman (MP) led
Niclas Evén (MP) led
Ersättare (32)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sherine Dulski (M) ers
Marie Sjölund (M) ers
Gerhard Makowsky (M) ers
Gunnar Göranson (M) ers
Izabelle By (M) ers
Line Wennberg (M) ers
Ann Andersson (M) ers
Lars Hagström (M) ers
Cecilia Falk (M) ers
Mats Källqvist (M) ers
Andreas Gustavsson (M) ers
Oskar Malmquist (M) ers
Örjan Winkvist (L) ers
Elin Ekeroth (L) ers
Lars Tunberg (L) ers
Sandra Barouta Elvin (L) ers
Lena Dahl (L) ers
Josefine Friman (L) ers
Eva Lindau (S) ers
John van den Tempel (S) ers
Renate Minas (S) ers
Raj Joshi (S) ers
Pietro Marchesi (C) ers
Lena Kvarnström (C) ers
Mats Wilhelmsson (C) ers
Julia Kronlid (SD) ers
Lena Ljungbäck (SD) ers
Klas Lund (SD) ers
Gunilla Törnkvist (KD) ers
David Nilsson (KD) ers
Lisl Giertz (MP) ers
Didi Shin (MP) ers
 
Uppdaterad 2020-02-26 07:05:33