Nämnd   Kommunfullmäktige
2002-11-01 -- 2006-10-31 <<
Ordinarie ledamöter (48)
Namn Parti Uppdrag Ort
Henrik Westman (M) ordf
Bo Klasmark (M) led FALSE
Jan Rosenberg (M) led
Rolf E Ericsson (M) led
Torsten Björnsson (M) led
Sven Fjelkestam (L) led
Magdalena Ordell (M) led FALSE
Erik Andersson (M) led
Hans Ahlgren (L) led
Lind Fredrik (L) led FALSE
Maria Rosa Dantas Tellner (L) led FALSE
Ingvar Bjunö (L) led FALSE
Carin Håkansson (L) led FALSE
Fredrik Schulte (M) led
Kerstin Evensen (M) led FALSE
Sofia Paulsson (M) led
Monica Forssén (L) led FALSE
Shadi Larsson (V) led FALSE
Ann-Britt Ödman (L) led FALSE
Lars Tunberg (L) led
Lennart Myrén (M) led FALSE
Conny Fogelström (S) led
Agneta Lundahl Dahlström (S) led
Johan Nelling (KD) led FALSE
Filippa Reinfeldt (M) led
Johan Algernon (M) led
Mats Hasselgren (L) led FALSE
Claes Gillberg (M) led
Lena Cronvall Morén (M) led FALSE
Bengt H Strand (S) led FALSE
Mikael Zuhr (L) led
Mac Lennart Lindskog (M) led
Johan Blix (S) led
Göran Söderlund (M) led
Thomas Nilsonne (M) led
Madeleine Gyllenhammar (V) led FALSE
Lars Grå Johannessen (L) led FALSE
Robert Helleday (L) led FALSE
Gull-Britt Lindholm (S) led FALSE
Johan Mattsson (S) led FALSE
Jan E Selin (M) led FALSE
Mary Hansson (M) led FALSE
Eva Pethrus (MP) led
Kerstin Persson (S) led FALSE
Maria Sellén-Ekesäter (MP) led FALSE
Inga-Maj Rasmusson (S) led FALSE
Sven-Olof Stark (M) led FALSE
Rut Casselbrant Ludwig (KD) led
Ersättare (26)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kristina Rosdahl (M) ersättare FALSE
Maritta Söderholm (S) ersättare FALSE
Magnus Boman (M) ersättare FALSE
Johan Sornede (S) ersättare FALSE
Elisabeth Faxelid (V) ersättare FALSE
Lars Nordin (S) ersättare FALSE
Eva Mattsson Franzén (S) ersättare
Vera Norrman (M) ersättare FALSE
Patric Hamilton (M) ersättare
Franz Fischer (L) ersättare FALSE
Majken Ploby (M) ersättare FALSE
Inga Davisson (KD) ersättare
Allan Stenvall (S) ersättare FALSE
Elin Nordmark (S) ersättare FALSE
Lundin-Hagblom Kerstin (MP) ersättare FALSE
Curt Ögren (M) ersättare
Britt Schollaert (L) ersättare FALSE
Madeleine Pryke (L) ersättare FALSE
Fredrik Persson (L) ersättare FALSE
Karin Kellman (L) ersättare FALSE
Peter Frisk (L) ersättare FALSE
Åsa Brattlund (S) ersättare FALSE
Lena Zuhr (L) ersättare FALSE
Elisabeth Lindbergh (M) ersättare FALSE
Mats Nyqvist (M) ersättare
Oskar Pihl (M) ersättare FALSE
 
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57